Euregionaal Mobiliteitsplan 

Op maandag 10 oktober vond in het Euregio Forum het slotsymposium plaats van het INTERREG VA-project Euregionaal Mobiliteitsplan. De bijeenkomst werd bijgewoond door ongeveer 70 vertegenwoordigers van de bij de Euregio aangesloten organisaties en andere belanghebbenden, zoals vervoersondernemingen, transport- en logistiekbedrijven, brancheorganisaties en belangengroepen.

 

Met het Euregionale Mobiliteitsplan is een belangrijke stap gezet om de komende jaren concrete grensoverschrijdende maatregelen te realiseren, die de mobiliteit en bereikbaarheid van de Euregio Rijn-Waal vergroten en daarbij inspelen op de actuele mobiliteitsontwikkelingen. Het Euregionaal Mobiliteitsplan is ontwikkeld in nauwe afstemming met de Euregioleden en andere stakeholders, zoals  vervoersmaatschappijen, transport- en logistieke bedrijven en branche- en belangenverenigingen en op 10 maart 2022 door de Euregioraad vastgesteld.

 

Het mobiliteitsplan schets allereerst de positie van de Euregio Rijn-Waal en relevante ontwikkelingen zoals de invloed van de bevolkingsopbouw, klimaatbewustzijn, flexwerken etc. Dan volgt een inventarisatie van de actuele situatie, waarin de modaliteiten voetgangers, fietsverkeer, bus, trein, autoverkeer, goederenvervoer en luchtvaart worden geanalyseerd. Tenslotte worden de ontwikkelingen naar de toekomst met bijbehorende maatregelen en realistische kansrijke mobiliteitsinitiatieven voorgesteld. Hierin staan de speerpunten bereikbaarheid (incl. connectiviteit), duurzaamheid, verkeersveiligheid en communicatie centraal.

 

Om ook daadwerkelijk uitvoering te geven aan het mobiliteitsplan zijn er in een tweede stap 5 van de in totaal 15 aanbevelingen voor mobiliteitsinitiatieven verder uitgewerkt. Dit betreft:

  • grensoverschrijdende fietstracés,
  • een grensoverschrijdend dekkend mobiliteitshub-netwerk,
  • een grensoverschrijdend dekkend netwerk voor laadinfrastructuur (waterstof en e-mobility),
  • de mogelijkheden voor grensoverschrijdend systeem voor Mobility-on-Demand 
  • een inventarisatie van de kansen voor grensoverschrijdende samenwerking tussen multimodale overslagpunten gecombineerd met een onderzoek naar een grensoverschrijdend informatie- en reserveringssysteem voor vrachtautoparkeerplaatsen.

Het Euregionaal Mobiliteitsplan wordt mede mogelijk gemaakt door het EU-programma INTERREG Deutschland-Nederland, MWIDE NRW en de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg en de lokale overheden Kreis Kleve, Kreis Wesel, de Niederrheinische IHK, de gemeenten Ede en Apeldoorn en de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

 

Downloads

Euregionaal Mobiliteitsplan

 

Cases

Grensoverschrijdende fietstracés

Mobiliteitshub-netwerk

Laadinfrastructuur

Logistiek

Mobility-on-Demand 

 

Symposium

Presentatie Euregionaal Mobiliteitsplan en Cases

Key Note Kai Maaß, DB Cargo AG

Key Note Kris Peeters