Nieuwe INTERREG-projecten voor de Euregio Rijn-Waal

08-07/16


De INTERREG-stuurgroep voor het gebied van de Euregio Rijn-Waal heeft eind juni vier nieuwe grensoverschrijdende projecten goedgekeurd. Door de nieuwe initiatieven vloeit er de komende jaren ca. 21,2 miljoen euro in de Euregio Rijn-Waal. De helft van de middelen stelt de Europese Unie ter beschikking vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

 

Grensoverschrijdende infrastructuur voor natuur, cultuur en toerisme
De gemeenten Montferland en Emmerich werken in het INTERREG-project “Zicht op heden en verleden” de komende drie jaar samen om de bosgebieden rondom de Eltenberg en Bergherbos te verbinden en toeristisch beter op de kaart te zetten. Daartoe worden de wandel, fiets- en ruiterroutes aan weerszijden van de grens met elkaar verbonden en krijgen deze een eenduidige bewegwijzering. Eveneens worden er nieuwe speelplaatsen voor kinderen aangelegd en worden de toegangslocatie en informatievoorziening voor recreanten aangelegd. Ook werken de partners samen aan het herstel van belangrijke cultuur- en natuurhistorische landschapselementen in het bosgebied. De motte Montferland wordt gerestaureerd, zichtlijnen worden hersteld en sporen uit de Eerste en de Tweede Wereldoorlog worden weer zichtbaar gemaakt, zodat in het bos niet alleen de natuur, maar ook de geschiedenis beleefd kan worden. Tenslotte is er ook aandacht voor de ecologische verbindingszones. De A12/A3 doorsnijdt het gebied en vormt een barrière voor de verspreiding van de flora en fauna in het gebied. De projectpartners willen met elkaar de mogelijkheden onderzoeken hoe de twee deelgebieden ecologisch met elkaar verbonden kunnen worden, bijvoorbeeld door een faunapassage over een van de bestaande viaducten over de snelweg.

De beide gemeenten werken samen met de projectpartners Stichting Huis Bergh en De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland.

 

Trolleybussen als energieleverancier voor e-mobilty

In Nederland staat Arnhem bekend als trolleystad. Behalve in Arnhem rijden de trolleybussen nog in ca. 150 andere Europese steden. Wereldwijd zijn er zelfs meer dan 300 trolleysteden. De trolleybussen in al deze steden hebben één ding gemeen. Ze moeten de gehele route met het bovenleidingnet verbonden zijn om te kunnen rijden. Dit maakt de inzet van trolleybussen weinig flexibel. Het Duitse bedrijf Vossloh Kiepe GmbH wil hier samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en een cluster van bedrijven een oplossing voor vinden. Met het project “E-bus 2020: In Motion Charging” zetten zij in op de doorontwikkeling van het trolleybussysteem. De projectpartners ontwikkelen een trolleybus met accu´s, waarbij het bestaande bovenleidingnet gebruikt wordt als laadtraject. De accu´s van de elektrische bussen worden tijdens het rijden opgeladen en kunnen als zij van het bovenleidingnet afrijden elektrisch verder rijden op de energie uit de accu´s. Zo kunnen bestaande lijnen verlegd worden of verlengd worden tot de buitengebieden en kunnen bussen die nu op diesel of gas rijden vervangen worden. Het project draagt zo bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Daarnaast wordt onderzocht of het bovenleidingnetwerk van de trolleybussen en evt. ook trams als “smart grid” ingezet kan worden. Door de snelle ontwikkelingen op het vlak van elektromobiliteit stijgt de energiebehoefte in de steden. Om deze reden is uitbreiding van het energienet vereist. De projectpartners ontwikkelen daarom met accu´s uitgeruste laadstations voor elektrische voertuigen. Deze laadstations worden aangesloten op de trolleybovenleiding. Concreet wordt er een systeem ontwikkeld en gerealiseerd om remenergie van trolleybussen, die nu veelal verloren gaat, op te slaan in ondergrondse accu´s. Vanuit deze accu´s worden elektrische voerguiten, openbare verlichting en andere toepassingen voorzien van groene elektrische energie. De systemen zullen de komende vier jaar ontwikkeld worden en o.a. in Arnhem en Solingen ook in de praktijk getest worden. Bij het slagen van het project zal de technologie een belangrijk exportproduct worden en wereldwijd ingezet worden.

De projectpartners van Vossloh Kiepe GmbH zijn de HAN, Gemeente Renkum, Gemeente Arnhem, Hermes, Bordbuster, Fransen Technical Services, Venema-tech, Friedrich Hippe GmbH en I+ME Actia GbmH.

 

Nieuw Europees certificaat voor bosbouw en hoveniersbedrijven

IPC Groene Ruimte BV uit Arnhem ontwikkelt de komende drie jaar in samenwerking met Landesbetrieb Wald und Holz, Regional Forstamt Niederrhein (lead partner) en Landes Betrieb Wald und Holz, Forstliches Bildungszentrum für Waldarbeit und Forsttechniek NRW een Nederlands-Duits opleidingsprogramma voor mensen die werkzaam zijn in de bos- en tuinbouw en voor hoveniersbedrijven. In de Euregio Rijn-Waal zijn ca. 2000 bedrijven in deze sector actief. Samen hebben zij ca. 10.000 werknemers in dienst. Veel van deze bedrijven hebben ook klanten over de grens. Daarnaast speelt in beide landen dat de bedrijven moeten kunnen aan tonen, dat zij aan de steeds strengere veiligheidseisen en Arbo voorwaarden voldoen. Dit geldt met name voor de inzet van gevaarlijk gereedschap als motor- en kettingzagen. Een in beide landen erkend certificaat maakt het makkelijker om opdrachten over de grens aan te nemen. De projectpartners ontwikkelen daarom een tweetalig digitaal zelfstudieprogramma, dat opleidt tot het Europese kettingzaagcertificaat. Daarnaast wordt tijdens de driejarige looptijd van het project onderzocht, voor welke overige werkterreinen grensoverschrijdende certificaten eveneens vereist of gewenst zijn. Denk bijvoorbeeld aan het werken met bosbouwmachines als harvesters en forwarders. Het lesmateriaal wordt aan de European Forestry and Environmental Skills Council ter beschikking gesteld. Dit is de pan-Europese organisatie voor motorzaagcertificaten, zodat ook de andere landen hiervan gebruik kunnen maken.

 

Nieuwe technologie voor de groene sector

Spectors, een cluster van 31 technologiebedrijven en kenniscentra in de Euregio Rijn-Waal, ontwikkelt in het kader van het gelijknamige INTERREG-project gezamenlijk mobiele en geïntegreerde soft- en hardware voor drones. Deze nieuwe toepassingen maken de inzet van drones aantrekkelijk voor met name de groene sector. De land- en tuinbouwsector wordt dan ook als belangrijkste afnemer gezien voor deze toepassingen. In totaal ontwikkelt het cluster 18 nieuwe producten. Bijvoorbeeld een slim lasersysteem, dat aan drones bevestigd kan worden. Hiermee kunnen landmeters nauwkeuriger en sneller werken. Een ander nieuwe product is een vliegende microscoop met optische sensoren, die ook sporen op velden en kassen kan verzamelen. Deze vliegende microscoop is bovendien gekoppeld aan een referentiedatabank zodat plantonderzoek op afstand mogelijk wordt. Voor onderzoek op het veld of in de kas wordt er een draagbaar sensorsysteem ontwikkeld, waarmee de toestand van de gewassen snel en gemakkelijk geanalyseerd kan worden.

 

INTERREG-ondersteuning
De vier projecten ontvangen in het kader van het INTERREG-programma Deutschland-Nederland samen 10,6 miljoen euro aan EFRO-middelen. Naast de Europese Unie leveren ook de nationale INTERREG-partners (de ministeries van Economische Zaken van Nederland en Nordrhein-Wesftalen en de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg) en de regionale projectdragers een financiële bijdrage.


Gerelateerd/Ander nieuws

17-05/24

Eures Team Rijn-Waal op de banenbeurs in Dinslaken

Op woensdag 15 mei 2024 was Eures Team Rijn-Waal aanwezig op de banenbeurs in de Kathrin-T├╝rks Halle in Dinslaken.

14-05/24

Christophorus Grundschule Kranenburg nu Euregio-profielschool

De Duitse basisschool Christophorus Grundschule in Kranenburg is door de Euregioprofielschoolcertificeringscommissie benoemd tot Euregioprofielschool met als specialisatie Nederlands.

14-05/24

Start grensoverstijgend subsidieproject mkb KPF INDUSTR_I4.0

Digitale boost voor bedrijven in de maakindustrie: subsidies beschikbaar voor haalbaarheidsstudies en innovatieprojecten